Saturday 25 May 2024

கா.அப்பாத்துரையார் நினைவு நாள் 2024

(ஆசிரியப்பா)

மங்கா மொழியின் மாக்கடல் ஆடி
சங்க இலக்கிய முந்நீர் குளித்து
எண்ணில் அடங்கா முத்துக்கள் சேர்த்த
தென்மொழி தமிழின் பன்மொழி முத்தே
எழுத்தின் ஒலிப்பும் சொல்லின் ஒலிப்பும்
வழுவற நின்று வளர்ந்தச் செம்மொழி
எம்மொழி தமிழே என்றுரை செய்த
வண்டமிழ் நிலத்தின் வெந்திறல் அறிவே
தொல்தமிழ் வேந்தர்த் தோள்வலி காட்டிய
தோழக்க ணக்கின் தாழாப் போர்கள்
தொகுத்துக் கொடுத்தெம் தொன்மை நிறுவிய
தொல்படை முதல்வ,யாம் தொழுந்த கையே.

Wednesday 22 May 2024

காலத்தை விட்டுவிட்டு...

 


 

காலத்தின் கைகளை

விட்டுவிட்டு

நடக்கிறேன்.

 

எனக்கு முன்னால்

வெகுதொலைவில்

நரை திரை மூப்பெய்திய

ஒரு பள்ளித்தோழன்.

 

எனக்குப் பின்னால்

கூப்பிடு தொலைவில்

வகுப்புத் தோழி.

 

காலத்தின் கைகளை

விட்டுவிட்டு

நடக்கிறேன் நான்.

Sunday 12 May 2024

வடந்தைத்தீ - Aurora Borealis
வடந்தைத்தீ vaḍandaittī, பெ. (n.) வடதிசை நெருப்பு (L.);; aurora borealis.


"சுடர்ந்தெரி வடந்தைத் தீயும்" (காஞ்சிப்பு. இருபத்.384);.

[வடம் → வடந்தை + தீ = வடதிசை நெருப்பு அல்லது வட வைக்கனல் (வ.மொ.வ.2 பக்.78);. வடந்தை = வடக்கிலுள்ளது. வடக்கிலுள்ளதாகக் கருதப்படும் கனல்.

==================

தமிழர் வரலாறு நூலில் பாவாணர் கூற்று வருமாறு:

படவன் - பரவன் = படகேறி மீன் பிடிப்பவன். "மீன்பல பரவன் வலைகொணர்ந் திட்டனன்" (திருமந். 2031).

பரவன் - பரதவன் = 1. மீன் பிடிப்போன். "மீன்விலைப் பரதவர்" (சிலப். 5:25). "திண்டிமில் வன்பரதவர்" (புறம்.24:4). 2. நீர்வணிகன், வணிகன். (சிலப் 5:157, உரை). 3. குறுநில மன்னன். "தென்பரதவர் மிடல்சாய" (புறம். 378).

பரதவன்-பரதன்=1. மீன்பிடிப்போன். "படர்திரைப் பரதர் முன்றில்" (கம்பரா. கார்கால. 74). 2. கடலோடி. "பரதர் மலிந்த பயங்கெழு மாநகர்" (சிலப். 2:2). 3. வணிகன். "பரத குமரரும்" (சிலப். 5:158).

பரதவர் கடலோடிகளும் (Mainers) சுற்றுக் கடலோடிகளுமாய் இருந்ததனால் (Circumnavigators), வடதிசைச் சென்று

Saturday 11 May 2024

ஆடிக் களிக்கும் தமிழ் 

ஆடு āṭudal, செ.கு.வி. (v.i.)

 

 

 

1. அசைதல்; to move, to wave, to swing, to shake, to vibrate.

 

2. கூத்தாடுதல் (பிங்.);; to dance, to gesticulate, to play.      "அம்பலத்தாடுவான்" (பெரியபு. கடவுள் வா);.

 

3. விளையாடுதல்; to play.  "அகன்மலையாடி" (மணிமே. 10:55) 

 

4. நீராடுதல்; to bathe, to play in water.

 

5. அசைந்தாடுதல், மென்மெல அசைதல்; to sway. தென்றலில் பூங்கொடி அசைந்தாடுகிறது.

 

6. ஆலையாடுதல், ஆலையிலிட்டு அரைத்தல்; to crush in a machine இன்றுதான் கரும்பு ஆலையாடி முடிந்தது.

 

7. இணலாடுதல்-புணர்தல்; to copulate, as snake do. பாம்பு இனலாடுகிறது.

 

Thursday 11 April 2024

தமிழர் வானியல் - பாரதி

 தமிழர் வானியல்

 

 வாழ்வில் சில தவறுகள் திருத்த இயலாதவையாக, காலத்தே பயிர் செய்யாது கவலையுறும் உழவனின் ஆற்றாமையைப் போல உள்ளத்தை வாட்டுகின்றன. இதுவும் அப்படியான ஒன்றுதான்.

திருச்சிராப்பள்ளி நண்பர் மறைந்த தி.ம.சரவணன் அவர்களை நாள்தோறும் மாலை நடைப்பயிற்சியின் போது பெரும்பாலும் சந்திப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தேன். பலவாறும் உரையாடுவோம். நான் சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்த பிறகு சந்திப்புக் குறைந்து தொலையொலிவியில் (Phone) உரையாடல்கள் தொடர்ந்தன. இடையே எனது முதல் நூலை அவரது கலைநிலா பதிப்பகத்தின் வாயிலாக வெளியிட்டோம்.

நூல் வெளியிட்ட 2018 ஆம் ஆண்டிலேயே அவரது உடல்நலம் சீர்கெடத் தொடங்கியிருந்தது. உடல் வலியும் உளவலியும் அவரை இயல்பினின்று பேரளவு மாற்றியிருந்தன. முகாமையாகச் செய்துகொண்டிருந்த எழுத்துப் பணியைக் கூட நிறுத்தியிருந்தார்.

அப்படியான ஒரு நாளில் சென்னையிலிருந்து சென்று அவரைச் சந்தித்தேன். என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை