Thursday 31 October 2019

தமிழ்நாடு நாள் - 2019

முந்நீர் மூழ்கிய புகார்ப் பட்டினமும்
முன்னைச் சிந்துவும் மூதாதைக் கீழடியும்
தண்ஆன் பொருனை ஆதிச்ச நல்லூரும்
தென்கரைக் குமரித் தண்கடல் விழுங்கிய
முன்னவர் வாழ்ந்த தண்டமிழ் நிலமும்;
வீரமும் நேர்மையும் விளைந்த நாள்வரை
வரலாறு நெடுகிலும் அயலார் கைகொளாது,
துரோகமும் சூழ்ச்சியும் தொடங்கிய நாள்முதல்
வேங்கடம் ஒழிய குடகடல் மறக்க
பாழான காலங்கள் ஊழாகி முடிய
கூறுசெய்த காலமொன்று குலமறுத்துப் போட
பரங்கியர் கடலேக, ஒன்றியத்தின் உறுப்பாகி;
மொழிவழி என்றுரைத்து கருநாடும் ஆந்திரமும்
பகுதியைப் பற்றிக் கொள்ள - சூழ்ச்சிநிறை
நிலவழி என்றுசொல்லி கேரளமும் மிகுதிகொள்ள;
வடக்கிலும் தெற்கிலும் வலிமை கொண்டு
நிலவெல்லை சரிசெய்ய நின்றவர் திறத்தாலும்
உயிர்நீத்த ஈகியர் உள்ளத்தின் உரத்தாலும்
தானாகக் கிடந்தநிலம் தனிநாடு ஆனதுவே.
கீழடிக்கும் முன்பிறந்த பிட்டங் கொற்றன்
குதிரைமலை எதிரொலித்தக் குரல்சொன்ன பெயராலே
தமிழ்நாடு எனவழகாய் தாய்மண் அழைத்ததுவே.
வையக வரைப்பிற் றமிழகங் கேட்பப்
பாடுவோம் அந்நாள் இந்நாள் என்றே!!!


தமிழ்நாடு நாள் வாழ்த்துகள்


Saturday 19 October 2019

தி.மா.ச. படத்திறப்பு


 தோழர் தி.ம.சரவணன் படத்திறப்பு 20-10-2019

மலையிறங்கி; முல்லை மருதமென
நிலம் நனைத்து உயிர்வளர்க்கும்
ஆறுகள் தெய்வமென்றால் — அவை
கரைகடந்து கடல் நுழைந்து
உப்பாக மாறியபின் -  அதன்
நன்னீர் முகந்தெடுத்து
வானமலை உச்சியில் தெளித்து
மறுபடியும் ஆற்றுக்கு உயிர்கொடுக்கும்
மேகமதை என்ன சொல்வீர்?
தி.ம.ச. மேகமானவன்.

காற்றடிக்கும் திசையெங்கும்
கடும்நெருப்பு பரந்து சூழ
காடழிந்து மரமழிந்து
நீறுபூத்த நெடுமலையின்
பேரும் அழிந்து போனபின்னே
பெரும்நெருப்பை பகையென்று சொன்னால்
பாறையின் இடுக்கொன்றில்
மீண்டும் ஒருநாள்
வீழும் மழைத்துளியை விழுங்கி - தரை
கீறியெழும் விதையொன்றை
என்ன சொல்வீர்?
தி.ம.ச. விதையானவன்.

கருப்பையின் இருள் கிழித்து
தரைதொட்ட முதல் நொடியில்
உள்ளிளுத்த மூச்சுக்காற்றை உயிரென்று சொன்னால்
வெளியிட்டோர் வீடுகளில்
விற்பனை அரங்குகளில்
நூல்நிலைய அடுக்குகளில்
காணக்கிடைக்காமல் மாண்டுபோன சீரிதழ்கள்
உயிர்பெற உழைப்பைத் தந்த
மகனிவனை என்னென்று சொல்வீர்?
தி.ம.ச. உயிர்வளியானவன்.


வாழ்ந்த கதையெல்லாம்
வைகையாறு கொண்டுசெல்ல
தாளாத தமிழரினம்
மண்மூடி அமிழ்ந்துபோக
காலங்கள் தாண்டி - அதைத்
தோண்டி வெளிக்கொணர்ந்த
மாந்தர்தமைப் புகழ்வோமென்றால்
பானை வனைந்த பின்னே - அதன் கழுத்தில்
தன்பெயரை தமிழில் எழுதி வைத்த
பாட்டனை என்ன செய்வீர்?
என்ன செய்வீர்?
அதையே செய்வீர்
இதழியலின் கீழடியாய் மாறிப்போன
எங்கள் தீந்தமிழன்
தி.ம.சரவணனுக்கே!!!